MG 9867

Uitleg procedure

Het speciaal (basis)onderwijs is bedoeld voor leerlingen die binnen het reguliere onderwijs niet het onderwijs kunnen krijgen dat zij nodig hebben. Kinderen met een lichte ondersteuningsbehoefte worden zoveel mogelijk geholpen op een reguliere school.

Plaatsing in speciaal (basis)onderwijs

Het speciaal (basis)onderwijs is bedoeld voor leerlingen die binnen het reguliere onderwijs niet het onderwijs kunnen krijgen dat zij nodig hebben. Kinderen met een lichte ondersteuningsbehoefte worden zoveel mogelijk geholpen op een reguliere school. Wanneer een leerling net iets meer aandacht en begeleiding nodig heeft dan een reguliere school kan bieden, is plaatsing op een S(B)O-school mogelijk. De leerling wordt dan besproken in een gezamenlijk overleg tussen de school waar de leerling op dat moment staat ingeschreven, de ouders en eventuele andere specialisten van bijvoorbeeld een sociaal team.

Dit overleg heet een SOT (School Ondersteunings Team). Als de school van oordeel is dat plaatsing in het S(B)O de beste plek is voor een leerling, en het advies van de onafhankelijk deskundige van het Samenwerkingsverband PO Midden-Holland wijst in dezelfde richting, kan de school een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO of SO aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Aanmelding via Entree

Zodra een TLV is afgegeven, melden de ouders de leerling aan via de Entree. U kunt daarbij aangeven bij welke school u uw kind in wil schrijven. Belangrijk om te weten is dat een aanmelding niet betekent dat een leerling ook definitief is ingeschreven.

De aanmelding van uw kind komt binnen bij de Entreeadviseur. De huidige school deelt het dossier via Kindkans. Op basis van het dossier en afhankelijk van het aantal vrije plaatsen, bekijkt de Entreeadviseur welke school voor deze leerling het meest in aanmerking komt. Daarbij wordt rekening gehouden met uw voorkeur, maar het kan ook zijn dat de leerling beter op een van de andere S(B)O scholen kan worden geplaatst. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met u als ouders.